Laddar
Svar från L på Naturskyddsföreningens frågor till Liberalerna inför valet 2018 avseende Jönköpings kommun

Svar från L på Naturskyddsföreningens frågor till Liberalerna inför valet 2018 avseende Jönköpings kommun.

Fråga 1: (ny fråga 2018) Hur vill ditt parti undvika att åkermark tas i anspråk för produktion av bostäder, infrastruktur m.m.? Det är naturligtvis inte bra hushållning med denna ändliga resurs som ska användas till produktion av livsmedel, djurfoder m.m.

Liberalernas svar 2018: Först en väsentlig sak, nämligen att gynna generationsväxling av jordbruk. När äldre vill lämna över gården till barn, vill de äldre gärna bo kvar på gården. Barn med familj behöver då antingen ett nytt hus eller de äldre. Liberalerna anser att här behövs flexibilitet att gynna sådan växling trots att det innebär att åkermark kan tas i anspråk. Samtidigt måste man då söka finna kompensationsmark.

Vad gäller övrig anspråktagande av mark så är det väsentligt med kommunal översiktsplanering (ÖP) där kommunen måste ha en långsiktig planläggning och hushållning av all mark inom kommunen. Detta måste också ske i samråd med grannkommuner och statliga myndigheter. I ÖP blir det alltid kompromisser mellan en mängd olika geografiska och geologiska förutsättningar samt krav och önskemål från myndigheter och organsationer.

Vi vill uppmärksamma det faktum att staten under mitten av förra seklet gav statsbidrag till de markägare som planterade skog på åkermark! Denna planterade skog är alltför ofta angripen av röta och måste avverkas i förtid.

Vi har våra förkastningsbranter, sjöar och våtmarker som måste värnas. Så är det också med åker- och betesmarker. Därför behöver alla marker klassificeras för att bedöma dessa. Det är i detta sammanhang som översiktsplaneringen är så viktig.

Vi anser att det öppna landskapet behöver skyddas. Hit hör bl.a. Skärstadsdalen, Tenhultsdalen och givetvis området längs Vätterbranterna norr om Gränna.  Här kan genast noteras konflikten mellan de som vill ha generationsboende och de som vill värna åkermark!

Sammanfattningsvis: Är det bra att ta i anspråk åkermark eller att bygga på områden som är väsentliga för infiltration av nederbörd? Grundvatten behövs för samhällens grundvattentäkter!

Samhällsbyggande kan ske på flera sätt. Vi förespråkar en bebyggelse där tätorter har en central del med förskola, skola, äldreboende, annan viktig närservice som butiker och givetvis bostäder samt inte minst viktigt, olika verksamheter. Det sistnämnda är inte minst viktigt för att minska behovet av dagliga resor m.m.

Det är också viktigt med goda kommunikationer!

 

Fråga 2 a: Hur ställer sig ditt parti till att inrätta flera nya naturreservat under mandatperioden? Liberalernas svar 2014: ”Folkpartiet (Liberalerna) ser gärna fler naturreservat där så är lämpligt, men det är bättre med större sammanhängande, än många små utspridda”.

Liberalernas svar 2018: Det finns inom kommunen många viktiga markområden som behöver förstärkt skydd i form av naturreservat, gärna större än många små utspridda. Häggeberga, Drättinge, Vattenledningsparken och utvidgning av Rocksjöreservatet är några som bör nämnas här.

 

Fråga 2 b: (ny fråga 2018) Hur vill ditt parti lösa följande viktiga naturvårdsfråga om vård och skötsel av reservat? Kommunala reservat kräver vård och skötselinsatser av anställd och kunnig personal både för det rörliga friluftslivet och för att rädda den biologiska mångfalden.

Liberalernas svar 2018: För närvarande sköts de kommunala naturreservaten av personal från den tekniska förvaltningen. Så bör det också vara framöver! Sedan kan det finnas olika skötselplaner som behöver revideras av olika skäl.

 

Fråga 3: (ny fråga 2018) Hur ser ditt parti på frågan om etablering av ett bättre insamlingssystem för matavfall från livsmedelsbutiker och restauranger för produktion av biogas?

Liberalernas svar 2014: ”Folkpartiet ser med tillfredsställelse på att kommunens ambition är att öka andelen närproducerad och ekologisk mat och vi står bakom att öka detta. FP vill också att man har mer tillagning i anslutning till serveringen”.

Liberalernas svar 2018: Frågan är felställd! Det måste vara väsentligt för samhället, berörda verksamheter och den enskilde att minska mängden matavfall i alla led! Detta kan ske på många olika sätt, men att enbart rikta in sig på hanteringen av uppkommet matavfall är fel väg att gå! Tyvärr uppkommer alltid matavfall av olika anledningar. Detta bör omhändertas av kommunen och av lämplig organisation för behandling. Denna kan ske i samband med omhändertagande av t.ex. jordbrukets gödsel och skogsbrukets bark etc. samt tätorters avloppslam. Sådan behandling finns i olika kommuner. Men, förutsättningen i en region är inte detsamma som i en annan region!

 

Fråga 4:

Hur vill ditt parti arbeta för att förhindra hot mot skyddsvärd natur t.ex. genom nya gruvbrytningsföretag? Exempel den planerade gruvan i Norra Kärr som är ett hot mot Natura 2000-områden samt Vättern och andra vattendrag.

Liberalernas svar 2014: ”Genom att bevaka och se till att de strikta miljölagar som Sverige numera har följs och tillämpas”.

Liberalernas svar 2018: Nuvarande minerallag behöver ses över och revideras, men nuvarande ansökan gällande Norra Kärr kommer att behandlas enligt befintlig lagstiftning. Liberalerna har i skrivelse till Länsstyrelsen i Jönköpings län noterat att inlämnad ansökan behöver omfattande kompletteringar. När vi fått se sökandens påminnelser tar vi ställning i det aktuella fallet. Nuvarande ansökan är så undermålig att Bergsstaten bör avslå ansökan! I övrigt samma svar som år 2014.

 

Fråga 5: Hur ser ditt parti på frågan om sanering av Munksjön för att sjön också under ytan ska bli en ”attraktiv stadssjö”, utan tungmetaller och döda bottnar?

Liberalernas svar 2014: ”Detta är ett komplext ärende, då det finns svårigheter att göra en sanering utan att öka läckaget av tungmetaller m.m. till Vättern. Det pågår en utredning som länsstyrelsen gör tillsammans med kommunen och Munksjö AB för att finna former för fortsatt sanering och denna följer FP (L) med stort intresse. Sedan måste även Naturvårdsverket vara med i detta stora ekonomiska åtagande som det kommer att innebära att sanera Munksjön. Nu är då så bra att det går att både bada och fiska i sjön då föroreningarna är bundna”.

Liberalernas svar 2018: En mycket viktig förutsättning för en framtida sanering är, att mängden föroreningar som tillförs Rocksjön och Munksjön minskas kraftigt! Det kan ske genom kraftigt förbättrad rening. Här bör nämnas utsläppen från kommunens reningsverk Simsholmen och de olika verksamheters utsläpp till sjöarna samt, vilket är mycket viktigt, de olika dagvattenutsläppen till sjöarna. Här bör särskilt nämnas dagvatten från de stora trafiklederna (bl.a. E4 och Rv 40) och från Ljungarums industriområde. De nämnda utsläpps I övrigt Se svaret från år 2014.

 

Fråga 6:

Hur vill ditt parti arbeta för att driva fram en sanering av förorenade markområden i kommunen för eventuell byggnation? Obs. Gäller förorenade områden i hela Jönköpings kommun.

Liberalernas svar 2014: ”Folkpartiet (Liberalerna) kan tänka sig att där det inte finns någon som förorenat som man kan göra ekonomiskt ansvarig så kan kostnaderna tas som en exploateringskostnad för att sedan slås ut på hela kommunens tomtförsäljning liksom man gör med vatten- och avloppsnäten”.

Liberalernas svar 2018: Grundtanken måste vara den att förorenaren betalar. Finns det ingen ansvarig finns möjligheten att staten, via Naturvårdsverket, går in med medel. Beviljas inte medel från Naturvårdsverket torde den som avses exploatera området få stå för saneringskostnaderna.

Top