Laddar
Maden, Huskvarna

Visionen för Maden sammanfattar viktiga utgångspunkter som variation i bebyggelse och innehåll för att få en blandstadskaraktär, gröna stråk och gröna gårdar samt anpassad skala till omgivningen. Möjlighet till förlängning av kollektivtrafikens stomlinje bör tillgodoses. Villkoren för cykling och länsvägens utformning bör studeras vidare. Skolans behov måste vara väl underbyggda liksom trafiksäkra skolvägar. Möjlighet till alternativa energikällor som solceller och akvifer energi bör beaktas. I ett vidare perspektiv är det angeläget att Maden/Rosendala utgör en integrerad del i en större helhet som består av Huskvarna.


REMISSVAR

Fördjupad översiktsplan för Maden/Rosendala, Huskvarna

Liberalerna i Jönköping framför härmed följande synpunkter på fördjupad översiktsplan för Maden, Huskvarna.

Sammanfattningsvis vill Liberalerna framhålla följande:

Visionen för Maden sammanfattar viktiga utgångspunkter som variation i bebyggelse och innehåll för att få en blandstadskaraktär, gröna stråk och gröna gårdar samt anpassad skala till omgivningen. Möjlighet till förlängning av kollektivtrafikens stomlinje bör tillgodoses. Villkoren för cykling och länsvägens utformning bör studeras vidare. Skolans behov måste vara väl underbyggda liksom trafiksäkra skolvägar. Möjlighet till alternativa energikällor som solceller och akvifer energi bör beaktas. I ett vidare perspektiv är det angeläget att Maden/Rosendala utgör en integrerad del i en större helhet som består av Huskvarna.

 

Planförslag

Torg och platser är väl utformade med integrerad grönska. Grönt stråk för dagvattenhantering ska skapas. Liberalerna anser att Sylviaplan ska utformas som vändplan för en förlängd stomlinje och även innehålla infartsparkering för att underlätta byte av trafikslag.

Gatorna inom området ska utformas som gångfartsgator. Förlängningen av Drottninggatan ger siktlinjer och dimensioneras för att serva området. Vältrafikerade stråk utformas med separata ytor för varje trafikslag. Liberalerna anser att cykelbanor inte ska kombineras med huvudstråk för motorfordon av miljöskäl och trafiksäkerhetsskäl. Kruthusgatan och Grännavägen utgör länsväg 132:s förbindelse med E4 och belastas med idag med tung trafik. Länsväg 132 är den trafikled som utöver kopplingen till Lekeryd och Aneby även möjliggör transporter till och från industrierna på Hakarpsplatån och därmed deras utveckling. Grännavägen är dessutom en viktig omledningsväg. Det är därför tveksamt om en länsväg ska gestaltas som en stadsgata.

Kvartersutformningen är väl genomtänkt med gröna gårdar. Fastighetsindelningen beaktas för att erhålla blandad bebyggelse. Principer för bebyggelse med ett antal bevarade byggnader är viktiga att efterleva. Förskolans placering med tillhörande utemiljö mitt i området skapar goda förutsättningar för verksamheten. Liberalerna anser att skolplaneringen måste vara väl analyserad så att tillgång kommer att finnas för förskola och skola för beräknat underlag inom området. Det är väsentligt att Maden förbinds med säkra GC-stråk till skolor.

Kvarterstriangeln vid Tvetagården bör vara parkmark. I en blandstad bör det finnas tillgång till gemensamhetslokaler.

Dagvattenhanteringen är väl utformad. Principen med samlad parkeringslösning är viktig. Liberalerna anser att cykelparkering med laddning av elcyklar bör tillgodoses i bostadshusen samt i parkeringshuset för omstigning till kollektivtrafik.

 

Hänsyn

Grönstrukturen är väl beaktad. Kulturhistoriskt intressanta byggnader ska bevaras. Områden för friluftsliv finns i närheten. Områdets struktur säkerställer en god ljudmiljö. Översvämningsrisker, åtgärder vid förorenad mark, villkor för grundläggning beaktas tillfredsställande. Liberalerna anser det vara diskutabelt att omvandla länsväg till stadsgata och att korsningen Grännavägen – Kruthusgatan inte utformas som cirkulationsplats. God gestaltning med variation och lämplig anpassning till bevarade byggnader är väsentligt för en god boendemiljö. För områdets energiförsörjning bör möjlighet till solenergi och uppvärmning/kylning genom akvifer energi från underliggande sandstenslager belysas.

 

Jönköping 2018-06-18

För Liberalerna i Jönköpings kommun
Ingvar Åkerberg

Top