Liberal politik

Liberalism handlar om frihet

  • Frihet att forma ditt eget liv.
  • Förutsättningar för alla att växa och utvecklas
  • Öppenhet, mångfald och tolerans

Liberalismen omsatt i praktisk politik finns beskriven allmänt under politik från A – Ö samt specifikt för Region Jönköpings Län och speciellt för Jönköpings kommun som lokalföreningen av Liberalerna i Jönköpings kommun ansvarar för att driva.

Liberalernas regionprogram för perioden 2018 – 2022
Frihet att växa – Liberalernas regionala handlingsprogram i Jönköpings län 2018-2022

Utvecklingen av L´s politik genomförs i tre team. Kom med Du också!
Fysiska Välfärd Näringsliv

 

Publicerat av liberalerna i Jönköpings kommun

Publicerat
Äldre FB publiceringar

Äldre valmanifest

2014 – 2018 Politik för Region Jönköpings län 2014 – 2018 Politik för Jönköpings kommun

Liberalernas Jönköping 2030

Jönköping präglas av ett liberalt tänkande där varje individ har möjlighet att själv bestämma över sin vardag. Politiken skapar förutsättningar för alla att förverkliga sina drömmar.

Jönköping är Smålands centrum, där storstad och landsbygd möts, mitt ibland och berg, skogar och åkrar. Respekten för miljö och snabb expansion går hand i hand. För allas frihet har vi bevarat grönområden och skapat nya gröna lungor i staden. allas tillgänglighet erbjuder vi möjlighet för barn, äldre och funktionshindrade att ta del av det offentliga rummet, kultur och vår miljö. För kommande generationers frihet värnar vi vår luft och våra vattendrag.

Efter år av arbete med att bygga samhällen, inte bara bostäder, har vi en skolsituation i balans. Nu kommer äntligen skolan först, även i bostadsplaneringen. Jönköpings skolor är populära och har erkänt bra rykte. Det finns samtidigt en bukett av verksamheter som skapas av offentliga och privata aktörer. Skolan erbjuder en trygg miljö både i och utanför klassrummen. Integrationen börjar i skolan, och språkundervisningen i förskoleklass ger våra nyanlända barn verktyg att lyckas.

Näringslivet blomstrar och allt fler kommer ut i arbete. Många företag har etablerat sig här. Tack vare ett öppet och välkomnande klimat väljer många av våra nyanlända medborgare att stanna kvar och arbeta i Jönköping. Kvinnor och män har samma möjligheter på arbetsmarknaden, och kommunen som arbetsgivare visar vägen. Med ”en väg in” för företag, har vi bidragit till att Jönköping är en av landets mest entreprenörsrika kommuner.

Modern kollektivtrafik har byggts ut och det går tryggt att ta sig med cykel mellan kommundelarna. Detta medför att människor nu kan bo och arbeta i kommunen utan att vara beroende av bilen. Vi har tack vare smart infrastruktur lyckats skapa närsamhällen i hela kommunen där människor kan handla, besöka bibliotek eller sin husläkare. Där finns även den kommunala förvaltningen representerad med viktiga servicefunktioner.

Inkludering av äldre och funktionsnedsatta är en naturlig del av samhället. Vi ser årsrikedom och olikheter som en tillgång. Valfriheten är stor. Det finns olika former av boenden med eller utan boendestöd. För den som inte längre kan bo hemma finns det garanterad plats på ett äldreboende när man fyllt 85 år. Det räcker med ensamhet får att få plats och Jönköpings boenden är kända för att erbjuda videosamtal med nära och kära. Matstunden är både god och angenäm och erbjuder sällskap. Ingen ska ofrivilligt behöva åldras ensam.

Vi har värnat vårt kulturhistoriska arv genom att bevara historiska byggnader och attraktivt utforma våra centrum. Det mångfacetterade kulturklustret på Tändsticksområdet, tillsammans med butiker och caféer, lockar såväl bofasta som besökare. Rosenlunds Herrgårdsområde är ett nationellt besöksmål. Vid Södra Munksjön har en unik stadsmiljö vuxit fram, där människor bor och arbetar samtidigt som kulturen och fritidslivet tar plats.

En variationsrik bebyggelse av olika bostadstyper kännetecknar kommunen. Tidigare segregerade bostadsområden har fått uppblandning av nya ägandeformer. Nya områden som skapats består av olika hustyper och storlekar. Numera sätter vi barns och ungdomars möjlighet till rörelse och aktivitet främst vid utvecklingen av nya bostadsområden.

Ingen känner sig längre otrygg i kommunen, alla behövs och den sociala strukturen är öppen och välkomnande. Unga som äldre känner att fritiden kan fyllas av meningsfulla aktiviteter. Vare sig man vill ägna sig åt idrott, studier eller engagera sig i föreningar så finns det som man efterfrågar.

Jönköping är känt för att ha knäckt spiralen av växande psykisk ohälsa. Genom tidiga insatser i skolan med fokus på elevhälsovård och skolkuratorer, ordning och reda i klassrummen och nolltolerans mot mobbning och övergrepp, skapar vi trygga vuxna och avlastar sjukvården. Med vår egen barnhjälplinje får utsatta barn hjälp direkt.

Kommuninvånarnas åsikter tas tillvara genom frekventa medborgardialoger. Det är lätt för medborgarna att följa och förstå de kommunala besluten. Ordning och reda i ekonomin sedan många år innebär avsevärt större investeringsutrymmen än tidigare. Det innebär att satsningar kan göras inom prioriterade områden såsom skola och äldreomsorg, men också till en bra utveckling av kommunen i sin helhet.