Laddar

Liberalerna i Jönköping

Så vill L fortsätta utveckla Jönköping!

2018-06-20

Maden, Huskvarna

Visionen för Maden sammanfattar viktiga utgångspunkter som variation i bebyggelse och innehåll för att få en blandstadskaraktär, gröna stråk och gröna gårdar samt anpassad skala till omgivningen. Möjlighet till förlängning av kollektivtrafikens stomlinje bör tillgodoses. Villkoren för cykling och länsvägens utformning bör studeras vidare. Skolans behov måste vara väl underbyggda liksom trafiksäkra skolvägar. Möjlighet till alternativa energikällor som solceller och akvifer energi bör beaktas. I ett vidare perspektiv är det angeläget att Maden/Rosendala utgör en integrerad del i en större helhet som består av Huskvarna. (mer…)

2018-03-22

Anpassa Jönköping till klimatförändringarna

Jönköpings kommun måste redan nu anpassa samhället efter klimatförändringarna. I närtid är det längre och varmare värmeböljor samt häftigare skyfall som börjar komma. Inomhus krävs att temperaturen kan hållas på en behaglig nivå på våra sjukhus, äldreboende och skolor även under värmeböljan. Vattnet från skyfallen måste omhändertas så att de inte tillåts slå ut samhällsviktiga funktioner. Skogsägaren bör redan nu välja att återplantera med sorter som tål ett varmare klimat pga omloppstiden på 50+ år.  (mer…)

2017-11-16

Vision Jönköping 2030

Vision Jönköping 2030 – REMISSVAR

Trots ett gediget förarbete identifieras få nya utmaningar, egentligen enbart digitalisering och demografiska förändringar. En vision ska ge en önskvärd målbild och därmed inte innehålla processformuleringar som fortsatt satsning. Vad som ska känneteckna Jönköping 2030 beskrivs på sedvanligt sätt och bidrar föga till att formulera en vision som kan vara drivande för kommunens utveckling. Begrepp som attraktivitet behöver brytas ner och tydliggöras. (mer…)

2017-06-26

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2017 – 2022.

Vi ska bygga vidare för att utveckla samhället ur en helhetssyn, inte bara bygga bostäder. Det är väsentligt att tätorter inom kommunen stärks så att kollektivtrafik, servicefunktioner och näringsliv underlättas och stimuleras. För att minska trafikarbetet är det av vikt av skapa noder med utrymme för samlad offentlig (förskola, grundskola, bibliotek, fritidsgård m m) och kommersiell service.

(mer…)

2016-11-23

Modern vård

Det är angeläget att fortsätta arbetet med att åstadkomma en likvärdig hälso- och sjukvård i hela Sverige där de ständigt nya landvinningarna inom hälso- och sjukvårdsområdet skall komma alla medborgare tillgodo oberoende av vistelseort (även tillfällig). Vidare uppmuntrar L valfrihet och att det finns såväl offentliga som privata vårdgivare av god kvalité.

(mer…)

2016-10-27

Cykelprogram för Jönköpings kommun

Remissvar
Sammanfattande synpunkter

Med hänsyn till kommande års demografiska förändringar, innebärande att andelen unga och äldre ökar i kommunen, kommer detta att innebära höga kostnader för investeringar och drift för att upprätthålla en god välfärd. Möjligheterna för att utveckla cyklingen kommer därmed att vara begränsade varför det gäller att allvarligt överväga lämplig prioriteringsordning.

Prioriteringsordning för investeringar inom cykelprogrammet föreslås enligt Liberalerna att vara: 1. Cykelstråk för arbetspendling, 2. Gröna cykelstråk. 3. Cykelstråk som binder samman orter på cykelavstånd med centrala stadsdelar.

(mer…)

Top