Laddar

Liberalerna i Jönköping

Så vill L fortsätta utveckla Jönköping!

2018-07-07

KD:s byggutspel skapar nya problem.

I en artikel i JP den 30 juni 2018 presenterar Kristdemokraterna sina nya förslag på hur bostadsbyggandet bör utvecklas i Jönköping. KD vill minska förtätningen i centrala Jönköping. Liberalerna anser att förtätningen ska vara måttlig för att kunna behålla en god bostadsmiljö med tillgång till gröna miljöer samt närhet till service och arbetsplatser. (mer…)

2018-06-30

Sommargågata på del av Trädgårdsgatan

Sommargågata - Trädgårdsatan

I sommar har del av Trädgårdsgatan omvandlats till så kallad sommargågata. När jag i ett anförande i kommunfullmäktige förra året pläderade för att införa sommargågator tog Jerry Hansson replik på mitt förslag och ondgjorde sig över idén om sommargågator. Detta har med framgång prövats i t ex Söderköping och på Södermalm i Stockholm. Jag noterar att Jerry nu i en insändare har tänkt om och hyllar principen om sommargågator! Låt fler kommersiella stråk bli sommargågator! Det värnar det offentliga rummet, som Jerry anför!

Ingvar Åkerberg
Kommunfullmäktigeledamot
Liberalerna

Referens: Inför sommargågator

2018-06-20

Maden, Huskvarna

Visionen för Maden sammanfattar viktiga utgångspunkter som variation i bebyggelse och innehåll för att få en blandstadskaraktär, gröna stråk och gröna gårdar samt anpassad skala till omgivningen. Möjlighet till förlängning av kollektivtrafikens stomlinje bör tillgodoses. Villkoren för cykling och länsvägens utformning bör studeras vidare. Skolans behov måste vara väl underbyggda liksom trafiksäkra skolvägar. Möjlighet till alternativa energikällor som solceller och akvifer energi bör beaktas. I ett vidare perspektiv är det angeläget att Maden/Rosendala utgör en integrerad del i en större helhet som består av Huskvarna. (mer…)

2018-06-02

Järnvägen är framtidens transportmedel

Järnvägen är framtidens transportmedel

JÄRNVÄGSSATSNINGAR ÅR LÅNGSIKTIGA investeringar. Det gäller att bygga nya banor med modern teknik. Sedan kan man alltid diskutera vilken hastighet som snabba tåg bör ha. Det väsentliga är att fler spår byggs för att undvika övervältring till landsväg. Vi står inför ett viktigt vägval. Välj järnväg. (mer…)

2018-05-28

Förbifart för bättre stadsmiljö

Förbifart för bättre stadsmiljö

Det är inte rimligt på sikt att en nationell motorväg passerar genom Jönköping bredvid flera stora bostadsområden. Fortsatt översiktlig planering och dialog med Trafikverket måste medföra att korridorer för framtida vägdragningar av E 4 och Rv 40 utanför tätorten reserveras. (mer…)

2018-04-20

Sjung blandstadens lov

Bilden är från Vallastaden i Linköping.

Sjung blandstadens lov

Det är nödvändigt med större grepp för att motverka segregation och ensidighet. När nya områden planeras måste detta beaktas. Äldre områden måste med nödvändighet planeras om. Det är en process som kommer att ta tid att genomföra. För att få igång arbetet kan förändrade ägardirektiv till de kommunala bostadsbolagen vara ett första viktigt steg. Sjung blandstadens lov! (mer…)

2018-02-17

Bostäder och skolor hör ihop!

Bostäder och skolor hör ihop!

Inför kommande stora bostadsbyggnationer inom omvandlingsområden som Södra Munksjön, Maden i Huskvarna och kvarteret Valplatsen (industriområde öster om Österängen) är det väsentligt att skolans behov beaktas från början. Ett bostadsområde blir attraktivare för barnfamiljer om det finns tillgång till skola och förskola i närområdet. Vi ska bygga samhällen, inte enbart bostäder! (mer…)

2018-02-06

ARENA för fotboll i Jönköping

ARENA för fotboll i Jönköping.

Liberalernas syn på fotbollsarenan.

SKATTEMEDEL SKA ANVÄNDAS effektivt varför hållbara långsiktiga lösningar ska sökas i olika ärenden. Liberalerna i Jönköping förordar i första hand att en ny arena för elitfotboll placeras vid Råslätt, i andra hand att Stadsparksvallen upprustas för att uppfylla villkoren för elitfotboll. (mer…)

2017-11-16

Vision Jönköping 2030

Vision Jönköping 2030 – REMISSVAR

Trots ett gediget förarbete identifieras få nya utmaningar, egentligen enbart digitalisering och demografiska förändringar. En vision ska ge en önskvärd målbild och därmed inte innehålla processformuleringar som fortsatt satsning. Vad som ska känneteckna Jönköping 2030 beskrivs på sedvanligt sätt och bidrar föga till att formulera en vision som kan vara drivande för kommunens utveckling. Begrepp som attraktivitet behöver brytas ner och tydliggöras. (mer…)

Top